Vrede vir julle! 'n Huis wat geseënd is.

En in watter stad of dorp julle ook al mag ingaan, ondersoek wie daarin waardig is, en bly daar totdat julle vertrek. En in watter huis julle ook al mag ingaan, sê eers: Vrede vir hierdie huis! Bly dan in daardie selfde huis en eet en drink wat hulle voorsien, want die arbeider is sy loon werd. Moenie van huis tot huis gaan nie (Mat 10:11+12, Luk 10:5+7).

Die dissipels van Jeshua het nie na enige huis toe gegaan nie. Die rabbi's leer1 dat 'n waardige man 'n vrygewige man was, iemand wat liefdadigheid bewys het aan die armes, en goedhartig teenoor vreemdelinge (hy het 'goeie oë', maar 'n suinige of gierige man het 'verkeerde oë - Mat 20:15). 2 Kor 9:7 Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief.

Jeshua het gesê dat die huis wat aan sy diensknegte verskaf wat hulle nodig het om die evangelie te verkondig begroet moet word met die seën van vrede. Om die waarheid te sê, toe hy sy dissipels gestuur het het hy selfs gesê dat hulle nie eens voorsiening moes maak vir hul sending nie:

Moenie vir julle goud of silwer of koper in julle beurse aanskaf nie; geen reissak vir die pad of twee kledingstukke of skoene of ‘n stok nie: want die arbeider is sy voedsel werd (Mat 10:9+10).

Jeshua self het die voorbeeld gestel:

en Jochanah, die vrou van Guza, ‘n bestuurder van Herodes, en Shoshannah en baie ander wat hom almal met hulle besittings gedien het (Luk 8:3). 


 

Die Bybelse beginsel vir seëninge en tiendes

Die Bybelse beginsel vir seëninge en tiendes is soos volg:

 1. Gehoorsaamheid aan God het seën tot gevolg:
  Deu 11:27 die seën as julle luister na die gebooie van Jahweh julle God wat ek julle vandag beveel
  Deu 7:11 Hou dan die gebod en die insettinge en die verordeninge wat ek jou vandag beveel om dit te volbring.
  Deu 7:12 En omdat julle na hierdie verordeninge sal luister en dit hou en volbring, sal Jahweh jou God vir jou die verbond en die goedertierenheid hou wat Hy jou vaders besweer het;
  Deu 7:13 en Hy sal jou liefhê en jou seën en jou vermenigvuldig, en Hy sal die vrug van jou liggaam seën en die vrugte van jou land, jou koring en jou mos en jou olie, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee, in die land wat Hy aan jou vaders met ‘n eed beloof het om aan jou te gee.
  Deu 7:14 Geseënd sal jy wees bo al die volke; daar sal by jou geen man of vrou onvrugbaar wees nie, ook nie onder jou vee nie.
  Deu 7:15 En Jahweh sal elke krankheid van jou wegneem en al die kwaai siektes van Egipte wat jy ken, nie op jou lê nie; maar Hy sal dit lê op almal wat jou haat.

   
 2. Daarvan gee jy eerstelinge, tiendes en offergawes:
  Deu 14:22 Jy moet noukeurig die hele opbrings van jou saad—wat jaar vir jaar uit die land uitspruit—vertien.
  Deu 14:23 En jy moet voor die aangesig van Jahweh jou God op die plek wat Hy sal uitkies om sy Naam daar te laat woon, die tiendes eet van jou koring, van jou mos en van jou olie en die eersgeborenes van jou beeste en van jou kleinvee, dat jy kan leer om Jahweh jou God altyd te vrees.
  Deu 14:28 Aan die einde van drie jaar moet jy uitbring al die tiendes van jou opbrings in dié jaar en dit in jou poorte wegsit;
  Deu 14:29 dan moet die Leviet kom—omdat hy geen deel of erfenis saam met jou het nie—en die vreemdeling en die wees en die weduwee wat in jou poorte is, en hulle moet eet en versadig word, sodat Jahweh jou God jou kan seën in al die werk van jou hand wat jy doen.

Die regte motief is dankbaarheid omdat God jou geseën het. Om God se gebooie te ignoreer en dan sy seën te verwag omdat jy probeer om Hom om te koop is glad nie skriftuurlik nie.

 

 

Meer as een tiende - een is vir jouself!

Het jy opgemerk dat daar twee tiendes is? Een vir jouself om te spandeer op groot fees-vieringe (baie kos en drank!) vir die vasgestelde tye (oba "Bybelse feeste" of "Moadiem"), en een om te gee aan die Lewiete, weduwees, vaderloses en armes.

In Bybelse tye was die priesters en Lewiete die leraars en predikers. Hulle het hul lewens-onderhoud ontvang van 'n deel van die offergawes en tiendes, hul onderwys was verniet (dis ook hoekom ons nie geld vra vir ons leringe nie, maar net soos hulle het ons ook bydraes nodig om 'n bestaan te maak):

 • 2Kro 31:4 En hy het die volk, die inwoners van Jerusalem, bevel gegee om die aandeel van die priesters en die Leviete te gee, sodat hulle aan die Torah van Jahweh al hulle krag kon wy.
 • 2Kro 15:3b sonder ‘n lerende priester en sonder Torah.
 • Esé 44:23 En hulle moet my volk die onderskeid leer tussen wat heilig en onheilig is, en hulle bekend maak die onderskeid tussen wat onrein en rein is.
 • Mal 2:7 Want die lippe van ‘n priester moet kennis bewaar, en uit sy mond word onderrig gesoek, want hy is ‘n boodskapper van Jahweh van die leërskare.

Sha'ul verwys ook na die priesters en Lewiete wat werk by die Tempel en herinner ons daaraan dat Jeshus bebeel het dat diegene wat die evangelie verkondig ook daarvan moet lewe:

As ons vir julle die geestelike gesaai het, is dit te veel gevra as ons van julle stoflike goed maai? Weet julle nie dat diegene wat Tempeldiens verrig, uit die Tempel eet nie; en dat diegene wat by die altaar bedien, met die altaar deel nie? So het die Here ook vir die wat die evangelie verkondig, bepaal dat hulle van die evangelie moet lewe (1 Kor 9:11+13+14).

Die volgende skrif word dikwels verkeerd aangehaal deur mense wat glo dat leraars verniet moet werk, en hulle besef nie dat dit na geestelike gawes verwys wat verniet gegee word nie (leringe kom nie verniet nie, dit vat harde werk en lang ure om voor te berei):

En gaan preek en sê: Die koninkryk van die hemele het naby gekom. Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit (die gawes en gesag) verniet ontvang, verniet moet julle dit gee (Mat 10:7-8).

Indien dit onduidelik is, lees net weer die verse wat direk daarna volg:

Moenie vir julle goud of silwer of koper in julle beurse aanskaf nie; geen reissak vir die pad of twee kledingstukke of skoene of ‘n stok nie: want die arbeider is sy voedsel werd (Mat 10:9+10).

 

 

Die beste belegging - terwyl daar nog tyd is...

Diegene wat goeie rentmeesters is word geseën nie alleen met die ware goed nie (daardie dinge wat regtig saak maak), maar ook met ewige beloning:

Ek sê vir julle: Maak vir julle vriende deur jul bedrieglike rykdom te gebruik, sodat wanneer julle die lewe verlaat, hulle julle in die ewige tente kan ontvang. As julle dan nie getrou was in die onregverdige mammon nie, wie sal julle die ware goed toevertrou? (Luk 16:9+11). 

Ek moet die werke doen van Hom wat my gestuur het, so lank as dit dag is; die nag kom wanneer niemand kan werk nie (Joh 9:4).
Maak die beste gebruik van jou tyd, omdat die dae boos is (Efé 5:16).

Is die Koninkryk van God nie die beste plek om jou tyd en geld te belê nie? Nie net sal daar gelowiges wees wat ons in die hiernamaals sal verwelkom nie, maar ons sal ook ware rykdom hier ontvang, die dinge wat regtig saak maak.

My hele uitkyk op die lewe het verander toe ek besef dat ons regtig in die eindtye leef, en dat ek al my tyd en geld sou spandeer om 'n groot huis en mooi karre te bekom - net in tyd om dit alles heerlwaarskynlik te verloor wanneer die anti-Messias oorneem (Opn 13:16-17).

Tyd is besig om uit te loop om siele te wen en dissipels te maak. Ons kan nie almal gaan nie, maar elkeen van ons kan ons deel doen. Bediening is spanwerk, soos wat beide Jeshua en Sha'ul duidelik vir ons geleer het:

 

1. John Gill's exposition of the entire Bible (e-Sword)